Sense interessos ni comissions

Finançament de CaixaBank

Enviament i devolució gratuïts

0% TAE - Enviament i devolució gratuïts

Avís legal

Avís legal del portal web

Wivai Selectplace, SAU (d’ara endavant, Wivai) és l’entitat titular del lloc web al qual ha accedit.
L’accés al lloc web de Wivai i a la informació relació a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta acceptar les condicions generals que preveu aquest Avís legal. Per aquest motiu, n’ha de llegir atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i els serveis que ofereix el lloc web de Wivai.

Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de l’última actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de l’última actualització. Wivai es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment; en aquest cas, entraran en vigor quan es publiquin i seran aplicables a tots els usuaris del lloc web des d’aquella data.

Els continguts de qualsevol de les pàgines web, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no constitueixen cap oferta vinculant. Wivai es reserva el dret d’introduir modificacions o ometre de manera parcial o total els continguts actuals quan ho consideri oportú, com també el d’impedir-hi o restringir-hi l’accés de forma temporal o permanent.

Wivai pot incloure al seu lloc web continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l’autorització dels titulars corresponents, com també a xarxes socials i a altres informacions. En cap d’aquests casos Wivai no és responsable de les pàgines i continguts de tercers, com tampoc del seu funcionament i disponibilitat.

Navegació i personalització

La simple navegació a través del lloc web de Wivai té caràcter gratuït i tampoc no exigeix que l’usuari s’hi registri prèviament. No obstant això, l’accés, contractació o ús d’alguns productes o serveis pot requerir que l’usuari es registri. En aquest cas, cada un d’aquests productes i serveis es regeix per les condicions específiques pròpies corresponents, sens perjudici de les condicions que es preveuen aquí.

Seguretat

El lloc web de Wivai disposa dels certificats, segells o acreditacions de seguretat i qualitat necessaris per oferir un entorn segur als usuaris.

Política de privacitat i protecció de dades

CaixaBank compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat bancària.

CaixaBank ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan es demani emplenar un formulari en què es recullin dades de caràcter personal, se n’informarà el client o usuari, d’acord amb el que en cada moment requereixi la normativa de protecció de dades i, en el supòsit que calgui recollir-ne el consentiment, ho farem amb els requisits que s’indiquin a la normativa esmentada.

En qualsevol cas, la informació amb relació al tractament de dades dels seus clients que fa CaixaBank està sempre disponible a (www.caixabank.com/politicaprivacitat).

Perquè la informació que tractem estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com els sigui possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Política de galetes (‘cookies’)

Les pàgines web de Wivai disposen de galetes (cookies), que són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari o client i que poden permetre als sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web que poden servir per personalitzar-hi l’accés en visites successives, fer més segura la navegació, recollir informació estadística sobre la navegació efectuada o conèixer preferències dels usuaris.
La política de galetes de Wivai està subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’aquesta normativa, Wivai l’informarà de les galetes que fa servir en cada un dels seus llocs webs (“Informació sobre les galetes que es fan servir”) i, quan calgui, li demanarà el consentiment per poder fer-les servir.

Portals mòbils i geolocalització

Algunes de les pàgines web de Wivai estan adaptades per fer-les servir en dispositius mòbils, de manera que és possible que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als del lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial

Les pàgines web de Wivai, les pàgines que comprèn i la informació o elements que contenen inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, com també logotips, marques noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrials dels quals Wivai o les empreses del seu Grup són titulars o llicenciatàries legitimes.

Wivai no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements que contenen les pàgines web de Wivai en cas que la titularitat d’aquests elements no correspongui a Wivai ni a les empreses del seu Grup.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà de les obres a les quals s’ha fet referència abans, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, a compte i risc seu, l’usuari pot descarregar o fer una còpia d’aquests elements exclusivament per a ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Wivai. Especialment, no pot alterar-los, modificar-los ni suprimir-los de manera total ni parcial. En cap cas això no significa una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Wivai o de les empreses del seu Grup.

Queda prohibit, llevat dels casos en què ho autoritzi expressament Wivai, establir enllaços de cap mena des de portals o llocs web de tercers a pàgines web diferents de la pàgina principal del portal, com també queda prohibit presentar les pàgines web de Wivai o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

Wivai no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació que contenen les pàgines web de Wivai, que poden impedir, dificultar o interrompre factors o circumstàncies fora del seu control.

Wivai no és responsable de la informació i resta de continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de les pàgines web de Wivai mitjançant cap mena d’enllaç, ni de la informació i resta de continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant qualsevol mena d’enllaç al portal de Wivai o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de Wivai, llevat d’autorització expressa de Wivai.

Wivai i els seus proveïdors d’informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis que ofertin o prestin a través de les pàgines de Wivai terceres persones o entitats, encara que pertanyin al mateix Grup econòmic, i, especialment, pels danys i perjudicis de qualsevol classe que, vinculats a això anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que sigui aplicable, i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del lloc web de Wivai.

Ni Wivai ni els proveïdors d’informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Wivai; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de Wivai, i (iv) error de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions del navegador no actualitzades.

Legislació aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.