Sense interessos ni comissions

Finançament de CaixaBank

Enviament i devolució gratuïts

0% TAE - Enviament i devolució gratuïts

Condicions generals de compra

Condicions generals de l’oferta

Àmbit d'aplicació

Aquestes condicions són d'aplicació a totes les promocions, ofertes i vendes d'articles efectuades a través de Wivai Selectplace, S.A.U. (Wivai), així com a la contractació de productes i serveis oferts per aquesta entitat.

Entitats col·laboradores de les promocions i ofertes

Les promocions i ofertes accessibles a través de Wivai les efectuen les empreses col·laboradores de Wivai Caixabank, SA, col·laboren exclusivament en el finançament per a l'adquisició dels bens o la contractació de serveis. Aquestes ofertes estan subjectes a les normes establertes per la Llei d'ordenació del comerç minorista, defensa i usuaris, i per la resta de normes de desenvolupament.

Despeses, existències i publicitat

Els preus de tots els articles promocionats per Wivai inclouen impostos i despeses de tramesa. En cas que sigui aplicable la tarifa de compensació equitativa per còpia privada, el PVP del producte es veu incrementat segons la tipologia de l’article: en articles de telefonia, 1,1 € més impostos; en tauletes, 3,15 € més impostos; en portàtils i PC amb discos integrats, 5,45 € més impostos. Totes les ofertes són vàlides fins que se n’exhaureixin les existències.
En el cas dels productes de regal, estan disponibles fins que se n’exhaureixin les existències. Els continguts, el catàleg de productes, les ofertes, les promocions, les imatges i, en general, tota la informació publicada per Wivai, tant si és en aquest lloc web com per altres mitjans, es considera vigent fins a la data que s’indiqui o, en tot cas, fins que s’actualitzi. Wivai es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar continguts quan ho cregui convenient sense avís previ. Wivai Selectplace, SAU utilitza tota la diligència deguda per mantenir la coherència dels continguts amb la realitat. No obstant això, els preus, les característiques i les imatges poden contenir algun error tipogràfic. En el cas de vehicles, les despeses de matriculació i els impostos corresponents no estan inclosos i són a càrrec del comprador. Dins del procés de compra es demana a l’usuari l’acceptació dels termes i les condicions.

Garantia del fabricant

Els productes objecte de la compra han de ser conformes a les característiques publicitades, així com amb el que s'estableix en aquestes condicions generals i en les condicions establertes pel fabricant (d'ara endavant, "garantia de conformitat").
Cada producte objecte de compra es remet al comprador amb les corresponents instruccions d'ús i amb les condicions generals del fabricant. A més de la garantia de conformitat, el fabricant pot atorgar, de manera voluntària, una garantia comercial addicional. En aquest cas, es remetrà juntament amb l'objecte de compra indicat en els termes.
La factura s’ha de conservar a efectes de garantia per a una possible reparació de l’article. Des de la recepció de la comanda, si presenta alguna anomalia o incidència de postvenda, el client, en tot cas, pot contactar amb Wivai o amb el servei d’assistència tècnica del producte perquè procedeixin a solucionar el problema. La garantia de conformitat té una durada de tres anys.
En cas de manifestar-se la falta de conformitat durant els sis primers mesos a comptar des de l'entrega de l'article, es presumeix que aquesta falta de conformitat ja existia quan es va entregar el bé.

Lliurament a domicili

El servei de lliurament a domicili de Wivai Selectplace, SAU no té cap cost addicional en la majoria dels articles. Les despeses de matriculació i els impostos corresponents no hi estan inclosos i són a càrrec del comprador.
El lliurament de la comanda es farà per mitjà d'un servei de transport al lloc indicat en un termini no superior a 10 dies hàbils després del cobrament (en el cas dels enviaments a les Illes Canàries, el termini addicional és de fins a 15 dies hàbils). En la gran majoria dels casos el termini de lliurament és inferior, però depèn de la població de lliurament i de les rutes dels serveis logístics.

Exercici del dret de desistiment

El comprador tindrà dret a resoldre el contracte o a desistir de la compra en un termini de 14 dies naturals, que començarà a comptar a partir de la data de recepció de l'article sol·licitat. El producte haurà d'estar en perfectes condicions, amb l'embolcall original complet, sense matricular (en el cas dels vehicles) i amb els accessoris o regals que s'hi incloguin, si escau. En el cas dels grans electrodomèstics (rentadores, frigorífics...) s'haurà de tornar el producte en les mateixes condicions que es va entregar i no se n'admetrà la devolució si s'ha utilitzat (llevat de les proves efectuades per l'instalador).
El venedor, després d'haver comprovat el perfecte estat del producte, en restituirà l'import en un termini de 14 dies naturals següents al dia en què el comprador li faci arribar l'anulació de la comanda. En cas de controvèrsia, el comprador accepta sotmetre’s als jutjats i els tribunals de la ciutat on li consti al venedor que el comprador té el domicili habitual. Més informació sobre l’exercici del dret de desistiment.

Política de privacitat i protecció de dades

A continuació, li facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les seves dades. Pot consultar el detall complet de com farem servir les dades a la nostra Política de privacitat, a la qual pot accedir en qualsevol moment a www.wivai.com/politicadeprivacidad

El responsable del tractament de les dades personals en les relacions contractuals i de negoci que manté amb nosaltres és Wivai Selectplace, SAU. NIF A-58481730. Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, planta 8a. 08028 – Barcelona (Espanya).

Corresponsables del tractament. A més, per a determinats tractaments de què l’informem detalladament a la nostra política, Wivai Selectplace i les empreses del Grup CaixaBank tractaran conjuntament les seves dades decidint de manera conjunta els objectius (“per a què es fan servir les dades”) i els mitjans emprats (“com es fan servir les dades”) i, per tant, són corresponsables d’aquests tractaments. Trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades, com també els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat, a www.caixabank.es/empresasgrupo

En el supòsit que contracti per mitjà de Wivai productes o serveis de terceres empreses que comercialitzi Wivai, Wivai comunicarà determinades dades seves, de les quals l’informarem, a aquestes terceres empreses per dur a terme la contractació que hagi demanat, i aquestes terceres empreses les tractaran com a responsables de les dades; aquestes terceres empreses l’informaran del tractament de les dades personals i la seva política de privacitat.

Quins tractaments duem a terme amb les seves dades?
El tractament de les dades pot variar en funció del grau d’identificació que estableixi en les relacions contractuals que manté amb nosaltres. Per aquest motiu:

Si vostè s’ha registrat a Wivai fent servir mitjans d’identificació facilitats per CaixaBank, SA (“CaixaBank”), si vostè finança l’adquisició del producte de Wivai mitjançant una operació de crèdit amb CaixaBank o si contracta un producte en modalitat de rènting, el considerarem un client plenament identificat (“client de Wivai identificat”) i se li aplicaran els tractaments següents:

 • Tractaments basats en el consentiment: aquests tractaments s’efectuen únicament si hi ha donat l’autorització.
  • Elaborar perfils i analitzar les seves dades per configurar-li una oferta personalitzada de productes i serveis del Grup CaixaBank.
  • Comunicar-li l’oferta comercial de productes i serveis del Grup CaixaBank.
  • Cedir les seves dades a empreses que no formen part del Grup CaixaBank.
 • Tractaments necessaris per executar les relacions contractuals.
 • Tractaments necessaris per complir amb les obligacions normatives.
 • Tractaments basats en l’interès legítim de Wivai.

En cas que vostè es registri a Wivai sense els mitjans descrits anteriorment, com passa en l’alta d’usuari i la compra de productes i serveis al web de Wivai, el considerarem un usuari no identificat (“client de Wivai usuari”) i se li aplicaran determinats tractaments, que es detallen en aquesta Política de privacitat:

 • Tractaments necessaris per executar les relacions contractuals
 • Tractaments necessaris per complir amb les obligacions normatives.
 • Tractaments basats en l’interès legítim de Wivai.

Wivai Selectplace i les empreses del Grup CaixaBank han nomenat un Delegat de Protecció de Dades, que l’atendrà per respondre a qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals i a l’exercici dels seus drets..
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per fer-li arribar suggeriments, consultes, dubtes o reclamacions mitjançant aquesta adreça: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.

Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de dades personals, de retirar el consentiment i de no ser objecte d’una decisió automatitzada d’acord amb la llei a través dels canals següents:

 • A les oficines de CaixaBank obertes al públic.
 • Mitjançant les opcions habilitades a l’espai de clients a www.wivai.com.
 • A l’adreça electrònica www.caixabank.com/ejerciciodederechos.
 • Mitjançant un escrit adreçat a l’Apartat de Correus número 209 de València (46080).

A més, si té cap reclamació derivada del tractament de les seves dades, la pot adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Tribunals competents

En cas de controvèrsia, el comprador accepta sotmetre's als jutjats i tribunals de la ciutat on li consti al venedor que el comprador té el seu domicili habitual.

Dades de Wivai

Denominació social: Wivai Selectplace, S.A.U. (Wivai)
NIF: A-58481730 Gran Vía de les Corts Catalanes 159-163, planta 8ª 08014 Barcelona España
Registro Mercantil de Barcelona, full 114221, foli 52, llibre 8567, volum 9373.
Adaptació a la LSA: inscripció 3a del foli 50420
Contacta amb nosaltres aquí.

Tax-FREE

A partir de l’1 de gener de 2019, amb l’entrada en vigor del visat digital (DIVA) per a les vendes en règim de viatgers, si es vol optar per la devolució de l’IVA el client ha de comunicar, en un termini no superior a 24 hores a l’adreça de correu taxfree@wivai.com, les dades següents:

 • Número de passaport
 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • País de residència
 • Correu electrònic
 • Número de telèfon mòbil de contacte
 • Data de sortida del país
 • Número de compte bancari en format IBAN

*Només aplicable a residents habituals fora de la Unió Europea per compres superiors a 90,15 euros. Condicionat al fet que portin a sobre les mercaderies comprades al seu país de residència habitual en un termini inferior a 3 mesos des de la data de la compra. I Wivai li ha de remetre per correu electrònic el document electrònic de reemborsament (DER) que ha de presentar a la duana; el remitent del correu és sendfile@sendfile.grupocaixabank.com.

Per a la devolució de l’import, el procediment és el següent:

 • A la sortida de la UE el client ha de presentar els béns/articles i la seva factura de compra i el document electrònic de reemborsament (DER) a la duana de sortida (espanyola o d’un altre estat membre).
 • Quan l’Agència Tributària confirma a Wivai el DER, es procedeix a reemborsar l’IVA al client mitjançant una transferència bancària.

MyBox Sistemes de seguretat i protecció + 36 mesos de servei

Termes i condicions del servei d’Alarma i Protecció Sènior comercialitzat per Wivai Selectplace, SAU i que presta Securitas Direct SAU.

Quin servei s’ofereix?

Un dels següents:
MyBox Alarma Llar, consistent en la instal·lació i manteniment d’una alarma de seguretat a la llar + 36 mesos de servei d’assistència per part de Securitas Direct, SAU.
MyBox Alarma HolaBank, consistent en la instal·lació i manteniment d’una alarma de seguretat a la llar + 36 mesos de servei d’assistència per part de Securitas Direct, SAU. A més, inclou un servei addicional de custòdia de claus.
MyBox Protecció Sènior és un servei de protecció personal, dins i fora de casa, mitjançant un dispositiu central i rellotge de polsera per al seguiment. Inclou 36 mesos de servei d’assistència per part de Securitas Direct, SAU. Aquest servei té modalitat Single (amb un rellotge de seguiment) o Duo (amb dos rellotges de seguiment).
MyBox Càmera Arlo, consistent en videovigilància domèstica intel·ligent que es pot controlar mitjançant l’smartphone, la tauleta o l’ordinador, gràcies a l’aplicació disponible per a iOS, Android, Apple TV i navegador web. Inclou 36 mesos de servei de manteniment per part de Securitas Direct, SAU i emmagatzematge al núvol. Aquest producte s’ofereix exclusivament amb la contractació d’una assegurança de la llar en la modalitat MyBox Llar.

Qui presta el servei?

Securitas Direct, SAU, amb domicili al c. Priégola, núm. 2 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), i amb CIF A-26106013.
Securitas Direct, SAU instal·la el sistema de seguretat (l’alarma), s’ocupa de fer-ne el manteniment i al mateix temps és qui ven l’equip de seguretat i altres elements que pugui contractar el client. La contractació de l’alarma i el lliurament de la resta d’elements de seguretat oferts té lloc en un moment posterior, entre el client i Securitas Direct, SAU.

Qui comercialitza el servei?

Wivai Selectplace SAU, amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, 159, 08014 Barcelona. CIF A-58481730. Wivai Selectplace SAU també és l’empresa que cobrarà les quotes mensuals del servei mitjançant càrrec domiciliat: Rebut Únic MyBox. Amb aquesta modalitat, CaixaBank, SA li carregarà de manera unificada tots els rebuts pertanyents a la modalitat MyBox.

Quin preu té el servei?

El preu total que pagarà pel servei durant els 36 mesos varia segons el territori on es contracti el servei.

 • PVP de l’Alarma Securitas Direct Llar + servei de 36 mesos MyBox, referència 31001400: 1.873,08 € a la Península i les Balears; 1.656,36 € a les Canàries; 1.609,92 € a Ceuta i Melilla.
 • PVP de l’Alarma Securitas Direct HolaBank + servei de 36 mesos MyBox, referència 31001500: 2.374,20 € a la Península i les Balears; 2.098,44 € a les Canàries; 2.039,40 € a Ceuta i Melilla.
 • PVP de Nou Protecció Sènior Single (1 rellotge) + servei de 36 mesos MyBox, referència 31011300: 1.188 €.
 • PVP de Nou Protecció Sènior Duo (2 rellotges) + servei de 36 mesos MyBox, referència 31011400: 1.908 €.
 • PVP de MyBox Càmera Arlo + servei de 36 mesos, referència 31001900: 288 €.

Si contracta el MyBox Sistema de seguretat i protecció que ofereix Wivai Selectplace, SAU pagarà el preu total que s’indica mensualment abonant les quotes següents durant 36 mesos.

 • Quota de l’Alarma Securitas Direct Llar + servei de 36 mesos MyBox, referència 31001400: 52,03 € a la Península i les Balears; 46,01 € a les Canàries; 44,72 € a Ceuta i Melilla.
 • Quota de l’Alarma Securitas Direct HolaBank + servei de 36 mesos MyBox, referència 31001500: 65,95 € a la Península i les Balears; 58,29 € a les Canàries; 56,65 € a Ceuta i Melilla.
 • Quota de Protecció Sènior Single (1 rellotge) + servei de 36 mesos MyBox, referència 31011300: 33 €.
 • Quota de Protecció Sènior Duo (2 rellotges) + servei de 36 mesos MyBox, referència 31011400: 53 €.
 • Quota de MyBox Càmera Arlo + servei de 36 mesos, referència 31001900: 8 €

El preu és per la instal·lació i manteniment + els 36 mesos de servei d’assistència, i és vigent fins al 30/06/2022.

A qui pagaré el servei?

Wivai Selectplace, SAU i Securitas Direct, SAU han convingut una cessió dels crèdits que Securitas Direct, SAU tingui davant dels clients que contractin el seu servei mitjançant Wivai Selectplace, SAU, de manera que, encara que el contracte el signi amb Securitas Direct, SAU i Securitas Direct, SAU sigui qui li presta el servei mensualment, ha d’abonar la quota mensual pactada a Wivai Selectplace, S.A.U..

Securitas Direct, SAU li comunicarà a vostè la cessió del crèdit a Wivai Selectplace, SAU en el moment en què contracti el servei, perquè en tingui constància efectiva

Wivai Selectplace, SAU li cobrarà les quotes mensuals mitjançant càrrecs domiciliats, però ha de tenir en compte que pactarem que vostè no tindrà dret de devolució del rebut sempre que el posem a la seva disposició amb com a mínim 4 setmanes d’antelació a la data prevista perquè li fem el càrrec.

Em puc donar de baixa del servei quan vulgui? En aquest cas, continuaré pagant la quota mensual?

En contractar el MyBox Sistemes de seguretat i protecció, vostè es compromet a pagar mes a mes pel servei que li presta Securitas Direct, SAU, de manera que, si en algun moment se’n vol donar de baixa, ho pot fer i deixarà de pagar la quota mensual.

No obstant això, ha de mantenir obligatòriament el servei contractat un període mínim de 36 mesos, per amortitzar els equips de seguretat instal·lats per Securitas Direct, SAU. Si optés per donar-se de baixa del servei abans que hagin transcorregut els primers 36 mesos, li correspondrà una penalització en concepte de cost dels equips i dispositius de seguretat instal·lats de fins a 439 € sense impostos per als sistemes d’alarma i Protecció Sènior i de 288 € (impostos inclosos) per a MyBox Càmera Arlo + servei de 36 mesos (Pro3 i Pro2).

Aquesta penalització es reduirà en proporció als mesos en què vostè hagi estat al corrent del pagament de les quotes i, a diferència de les quotes mensuals, la cobrarà directament Securitas Direct, SAU.

Puc desistir del contracte que signi amb Securitas Direct, SAU?

Sí. Té 14 dies naturals des que signi el contracte amb Securitas Direct, SAU, sense necessitat de justificació, per desistir del contracte. Les condicions per exercitar aquest dret es detallen en el contracte amb Securitas Direct, SAU.