Sense interessos ni comissions

Finançament de CaixaBank

Enviament i devolució gratuïts

0% TAE - Enviament i devolució gratuïts

Condicions generals de compra

Condicions generals de l’oferta

Identificació del responsable del lloc web

Titular: Wivai Selectplace, SAU (d’ara endavant, Wivai)
Domicili social: Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, planta 8a, 08014 Barcelona (Espanya) CIF: A-58481730
Registre públic: Registre Mercantil de Barcelona, full 114221, foli 52, llibre 8567, volum 9373 Adaptació a la LSA: inscripció 3a del foli 50420
Telèfon: 93 102 82 63 - 900 404 202
Correu electrònic: servicio.cliente@wivai.com

Ámbito de aplicación

Aquestes condicions generals (d’ara endavant, les “Condicions generals”) són aplicables a totes les promocions, ofertes i vendes d’articles que es facin a través de Wivai i tenen l’objectiu de regular expressament les condicions aplicables als processos de contractació duts a terme pels usuaris (d’ara endavant, el “client”), de productes o serveis oferts per Wivai a través del seu lloc web www.wivai.com, o a través de l’apartat de Wivai de la pàgina web de CaixaBank (d’ara endavant, el lloc web). També són aplicables les condicions específiques (com ara el preu, les característiques, el pagament, el lliurament, etc.) que s’indiquin, per a cada producte, a la fitxa de producte amb l’oferta i en el procés de compra mateix.

Aquestes Condicions generals estaran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que estiguin accessibles a través del lloc web, sens perjudici del fet que Wivai es reserva el dret de modificar, sense avís previ, tant les Condicions generals com qualsevol dels textos legals que hi hagi exposats al lloc web. En qualsevol cas, l’accés al lloc web després que s’hagin modificat, inclòs o substituït implica que l’usuari els accepta.

El client està subjecte a les Condicions generals vigents en cada moment de fer la contractació corresponent, i no és possible contractar cap producte o servei sense acceptar prèviament aquestes Condicions generals. La vigència temporal de les Condicions coincideix amb el temps durant el qual estiguin exposades, fins al moment que es modifiquin de manera total o parcial. Les Condicions noves seran aplicables des del moment que estiguin a disposició del client i, d’aquesta manera, siguin plenament accessibles.

Totes les adquisicions de productes o serveis comprats per mitjà del lloc web es poden fer com a “convidat”, sense necessitat que l’usuari disposi d’un usuari registrat, o amb identificació i autentificació prèvies, a través del nom d’usuari i la contrasenya que subministrin. En tots dos casos, les adquisicions efectuades es consideren fetes vàlidament pel client i són vinculants. Com a conseqüència d’això, el client és el responsable en exclusiva de qualsevol compra de productes o serveis per mitjà del lloc web per part de qualsevol tercer que, si és el cas, faci ús del seu usuari i contrasenya. Les comandes efectuades des del lloc web per un menor d’edat que falsegi la informació de registre s’entén que les ha fet sota la supervisió i autorització dels pares, tutors o representants legals.

Únicament estan autoritzats a fer compres per mitjà del lloc web els clients no comerciants. Està absolutament prohibida la compra de productes al lloc web per revendre’ls, cedir-los o vendre’ls a l’engròs. En el supòsit que, per determinades circumstàncies (com ara el nombre d’unitats comprades, el tipus de producte, especificació de l’oferta o qualsevol altra circumstància), Wivai tingui indicis que es pot estar incomplint aquesta prohibició, farà les comprovacions oportunes —incloent-hi posar-se en contacte amb el client— i podrà denegar les compres que se sospiti que s’han fet amb finalitats il·lícites. Les comandes sospitoses de frau poden ser denunciades a les autoritats pertinents perquè s’instin les accions legals corresponents.

Procediment de contractació. Entitats col·laboradores de les promocions i ofertes

Amb caràcter general, el procés de contractació electrònica a través del lloc web es fa entre el client i Wivai.

Les promocions o la intermediació d’ofertes efectuades per terceres empreses al lloc web (d’ara endavant, empreses col·laboradores) les fa Wivai, tot i que en alguns casos, que s’especifiquen expressament en el procés de compra de cada producte, la contractació del producte o servei es duu a terme entre el client i l’empresa col·laboradora en qüestió. En aquests casos, l’actuació de Wivai es limita a mitjançar i presentar al client l’oferta en qüestió de l’empresa col·laboradora.

CaixaBank, SA, amb domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, amb NIF A08663619, inscrit en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el número 2100 i en el Registre Mercantil de València, al tom 10370, foli 1, full V-178351, i CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU, amb domicili a l’avinguda de Manoteras, núm. 20, edifici París, 28050 Madrid, amb NIF A-08980153, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, full M-656492, i inscrita en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el número 8776, col·laboren exclusivament en el finançament per adquirir els béns o contractar els serveis a Wivai.

Aquestes ofertes estan subjectes a les normes que s’estableixen a la Llei 7/1996 d’ordenació del comerç detallista; la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d’ara endavant, “LSSI”); el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa de consumidors i usuaris; la Llei 7/1998 sobre condicions generals de contractació; el Reial decret 1906/1999, pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.4 de la Llei 7/1998; el Reial decret llei 14/1999 regulador de la signatura electrònica, i totes les disposicions legals que siguin aplicables.

Accés i registre al lloc web

L’accés i consulta del catàleg dels productes i serveis publicats al lloc web té caràcter lliure i gratuït, i no cal que els usuaris s’hi registrin.

Igualment, per poder iniciar el procés de contractació dels productes i serveis que s’exposen al lloc web, l’usuari pot iniciar sessió amb el seu usuari registrat o continuar la compra com a convidat.

Requisits per registrar-se com a usuari
És requisit imprescindible per poder registrar-se com a usuari ser major de divuit (18) anys i proporcionar, mitjançant el formulari disposat per Wivai a través del lloc web, totes les dades requerides i que s’identifiquen com a obligatòries. L’usuari registrat assumeix que el seu compte d’usuari és personal i intransferible; es poden registrar al lloc web tant persones físiques com persones jurídiques.

Tots els usuaris registrats disposen d’una contrasenya d’accés, que és en qualsevol cas personal i intransferible, que té una vigència temporal limitada i que ha de complir uns requisits mínims de longitud i seguretat. L’usuari pot modificar o recuperar aquesta contrasenya en qualsevol moment seguint el procediment per fer-ho que es disposa al lloc web. Wivai en cap cas no coneix aquesta contrasenya, que roman xifrada als sistemes de Wivai.

En virtut d’això, és obligació de l’usuari notificar de manera immediata a Wivai qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes, com ara el robatori, pèrdua o accés no autoritzat, a fi de procedir a cancel·lar-los immediatament. Mentre no es comuniquin aquests fets, el prestador queda eximit de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

Baixa com a usuari registrat
La relació jurídica que es deriva del registre com a client del lloc web té una durada indefinida. Qualsevol de les parts pot donar per acabada aquesta relació contractual o suspendre-la unilateralment en qualsevol moment i sense més causa que la seva voluntat en aquest sentit, sens perjudici de les obligacions derivades de la formalització de comandes abans de la terminació de la relació. El client pot exercitar unilateralment el dret de terminació mitjançant el procés de cancel·lació de comptes.

Despeses, existències i publicitat

Els preus de tots els articles que promociona Wivai inclouen impostos i despeses d’enviament, llevat que s’indiqui expressament el contrari en el procés de compra. Determinats productes, com els vehicles, impliquen altres despeses que no s’inclouen (com les despeses de matriculació i els impostos corresponents, que no s’inclouen en el preu de venda que s’indica i que són a càrrec del client).

Totes les ofertes promocionals que es mostren al lloc web són vàlides mentre apareixen al lloc web; s’informa de les condicions de manera específica per a cada promoció. En qualsevol cas, la culminació d’una comanda al lloc web està subjecta a la disponibilitat del producte. En cas de productes que es regalin en promoció, són aplicables les condicions específiques de què s’informi a la promoció concreta, com ara la durada de la promoció, el nombre d’existències, les condicions per accedir-hi, etc.

Els continguts, catàleg de productes, ofertes, promocions, imatges i, en general, tota la informació que publica Wivai, tant al lloc web com per altres mitjans, es considera vigent fins a la data que s’hi indiqui o, en qualsevol cas, fins que s’actualitzi. Wivai es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar continguts quan ho estimi convenient i sense avís previ. Aquestes modificacions i actualitzacions es publicaran i estaran en tot moment a disposició del client al lloc web.
Quan el client hagi rebut de Wivai la confirmació de la comanda, ja no se’n poden canviar les condicions de venda.

Wivai empra tota la diligència deguda per mantenir la coherència dels continguts amb la realitat. No obstant això, els preus, les característiques i les imatges poden contenir errors tipogràfics. Wivai no està obligat a subministrar el producte si l’error és obvi i inequívoc i el client l’hagués pogut reconèixer.

Garantia del venedor

Els productes objecte de compra han de ser conformes a les característiques publicitades i a allò que hagi establert el fabricant, no han de presentar defectes que n’impedeixin la utilització normal segons la seva naturalesa i han d’oferir les prestacions descrites per al producte.
En cas que no sigui així, i que no sigui per causes imputables al client, el client té dret a la reparació o substitució del bé adquirit, en un termini de 3 anys a partir de la compra per als productes adquirits després de l’1 de gener de 2022 i de 2 anys en el cas de productes adquirits abans de l’1 de gener de 2022, en les condicions i amb els mitjans de prova que es regulen al text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris; tot això, sens perjudici de les facultats que té Wivai (i, al seu torn, el fabricant del producte) per comprovar la veracitat dels defectes, quin origen tenen i en quin moment han aparegut (d’ara endavant, la “garantia legal”). En cas que es manifesti la manca de conformitat durant els dos primes anys comptadors des del lliurament de l’article, es presumeix que ja existia quan es va lliurar el bé.

Cada producte objecte d’adquisició es fa arribar al comprador amb les instruccions d’ús corresponents i les condicions generals del fabricant. A més de la garantia legal, el fabricant pot atorgar, de manera voluntària, una garantia comercial addicional; en aquest cas, es farà arribar juntament amb l’objecte de compra i se n’indicaran els termes

La factura o justificant de compra s’ha de conservar a l’efecte de garantia per a un possible canvi, reparació o devolució de l’article.

En el cas de productes de segona mà o recondicionats que s’especifiquin com a tals a la fitxa del producte del procés de compra, com els vehicles d’ocasió, el termini de garantia es fixa en 1 any.

Per informar del defecte o de la manca de conformitat, el client pot contactar directament amb el telèfon d’assistència tècnica del fabricant del producte o amb Wivai directament, sempre que Wivai sigui el venedor.
En casos de simple intermediació per part de Wivai, les peticions de manca de conformitat o defecte no les pot resoldre Wivai. Cal fer la sol·licitud al venedor. Si és el cas, la identitat del venedor s’especifica en el procés de compra de cada producte.

Lliurament a domicili

El servei de lliurament a domicili està limitat al territori espanyol. El servei de lliurament gratuït a domicili (quan s’ofereixi d’aquesta manera) és una cortesia de Wivai gràcies als acords pactats amb els fabricants i distribuïdors de les diferents marques comercialitzades. No té cap cost addicional per al client.
LEl lliurament de la comanda es farà per mitjà d’un servei de missatgeria al lloc que indiqui el client, i que constarà a les condicions específiques de la compra (resum de la comanda), en un termini no superior a 5 dies hàbils després de fer-se’n el cobrament, llevat de causa de força major (en el cas dels enviaments a les illes Canàries, el termini addicional és de fins a 7 dies hàbils). En la gran majoria dels casos, el termini de lliurament és inferior, però depèn de la població de lliurament i de les rutes dels serveis logístics.

Si la comanda s’ha de lliurar en una adreça d’empresa, l’empresa de transport el deixarà a la recepció o punt de lliurament i demanarà una signatura al recepcionista o conserge, sense que calgui que signi la persona a qui s’adreça el paquet perquè s’entengui lliurat degudament.

Si el domicili indicat és un domicili personal que té conserge, el repartidor li ho lliurarà directament al conserge, que pot signar el comprovant de recepció sempre que hi hagi una porteria a la recepció o l’edifici; amb aquesta signatura s’entendrà que el paquet s’ha lliurat degudament.

Si el domicili indicat és un domicili personal que no té conserge, només s’entendrà lliurat degudament quan es lliuri al domicili que hagi facilitat el client en el procés de compra i que apareix a la confirmació de la comanda, sense que calgui que signi la persona a qui s’adreça el paquet.

Els productes amb lliurament al concessionari (vehicles a motor) no es lliuren al domicili del client, sinó que el client els ha de recollir al concessionari acordat o disposat a aquest efecte durant el procés de contractació.

Exercici del dret de desistiment

El comprador té dret a desistir de la compra i resoldre el contracte en un termini màxim de 14 dies naturals, que comença a comptar a partir de la data de recepció de l’article sol·licitat al domicili indicat o a partir de la formalització del contracte, en els contractes de prestació de serveis.

El producte que es torni per desistiment ha d’estar en perfectes condicions, sense fer servir, amb l’embalatge original complet, sense matricular (en el cas de vehicles) i amb els accessoris o regals inclosos, si en té.
En el cas dels grans electrodomèstics (rentadores, frigorífics...) cal tornar el producte en les mateixes condicions en què s’havia lliurat i no se n’admet la devolució si s’ha fet servir (llevat de les proves fetes per l’instal·lador).

El venedor, després de comprovar el perfecte estat del producte, en restituirà l’import en els 14 dies naturals següents al dia en què rebi del client la sol·licitud de desistiment de la comanda.
Més informació sobre l’exercici del dret de desistiment, al web de Wivai, apartat “Devolucions”.

El client pot exercitar el dret de desistiment mitjançant una trucada telefònica al 93 102 82 63 o al 900 404 202 que s’enregistrarà per a aquesta finalitat; mitjançant un enviament postal certificat a l’adreça de Wivai, Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, pl. 8, 08014 Barcelona, o mitjançant un correu electrònic a servicio.cliente@wivai.com. Pot fer servir, si vol, aquest formulari de desistiment que es pot descarregar, tot i que no és obligatori.

Wivai reemborsarà l’import que correspongui pel desistiment de la compra quan hagi rebut el bé tornat o quan el client li presenti una prova de la devolució del bé, segons què es produeixi en primer lloc. Si Wivai s’ofereix a recollir la comanda al domicili del client, el client li ha de facilitar dia i hora per recollir-la. Wivai assumeix les despeses per la recollida de la comanda.

Quan el client exerceix el dret de desistiment i el preu per abonar la comanda l’ha finançat CaixaBank, SA o CaixaBank Payments & Consumer a través del lloc web, l’exercici del dret de desistiment implica la resolució del crèdit sense cap penalització per al client.

Condicions econòmiques i formes de pagament

Tots els productes i serveis que s’ofereixen al lloc web de Wivai tenen associat el preu final del producte i també, si és el cas, els possibles descomptes que siguin aplicables a aquella compra.

Els preus que es mostren al lloc web són aplicables exclusivament als productes que s’ofereixen per mitjà d’aquest canal i durant el temps que estiguin publicats, i els mateixos productes poden tenir preus diferents si s’adquireixen a través de l’apartat de Wivai disponible a CaixaBank, exclusivament per als seus clients.

Els preus dels productes es mostren sempre en euros i inclouen l’IVA i qualsevol altre impost que sigui aplicable, que són els vigents i aplicables legalment en aquell moment.

En cas que Wivai identifiqui un error manifest en el preu d’algun dels productes publicats, ho posarà en coneixement immediat del client i en publicarà la rectificació corresponent a través del lloc web i als mitjans de comunicació habituals; el client tindrà l’opció de reconfirmar, a través de l’apartat “El meu compte”, la comanda al preu correcte o bé cancel·lar-la.

Wivai es reserva expressament el dret de modificar els preus en qualsevol moment, sense necessitat d’avís previ. No obstant això, en qualsevol cas, s’apliquen al client les tarifes en vigor indicades al lloc web en el moment en què va fer la comanda corresponent.

Formes de pagament.

Per procedir al pagament, el client ha de seguir totes les indicacions que es mostrin en el procés de contractació electrònica del flux de compra on-line.

Tots els mitjans de pagament disposats per Wivai estan subjectes a comprovacions i autoritzacions de les entitats emissores del mitjà de pagament (emissors de targeta o emissors de comptes de pagament), però si l’entitat esmentada no autoritza el pagament no es pot continuar amb el procediment de compra iniciat, la comanda queda cancel·lada automàticament i s’entén que no s’ha fet la compravenda del producte o productes sol·licitats.

El càrrec del preu dels productes, com de qualsevol impost que sigui aplicable, únicament es fa en el moment de formalitzar la comanda. Disposes de les formes de pagament següents, segons el producte seleccionat:

 • Pagament al comptat: mitjançant targeta, sense finançament. Opció de pagament disponible per a tot el catàleg de productes.
 • Pagament mitjançant finançament: opció de pagament disponible per als productes en què s’ofereixi el finançament expressament mitjançant les opcions següents:
  • Pagament mitjançant un préstec concedit per CaixaBank, SA.
  • • Pagament mitjançant una targeta de CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU (d’ara endavant, “CPC”) que admeti fraccionament.

El finançament mitjançant préstec amb CaixaBank, SA o mitjançant targeta amb CPC s’ofereix per adquirir el producte en exclusiva a Wivai i pel preu total que s’indica. El finançament queda subjecte a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de les entitats. En cas que el client hagi triat com a mitjà de pagament el finançament i finalment no se li concedeixi, la sol·licitud de compra es cancel·la automàticament.

La majoria dels productes ofereixen finançament sense interessos ni despeses (TAE del 0 % i TIN del 0 %) a diferents terminis, que el client ha de triar en el procés de contractació.

Exemple representatiu calculat per finançar l’import total d’un producte d’un import, per exemple, de 1.309 €. TAE: 0 %; TIN: 0 %. Termini: 30 mesos. Import total degut: 1.309 €. Import de les quotes mensuals: 29 quotes de 43,63 € i una última quota de 43,73 €. Cost total del crèdit: 0 €. Sistema d’amortització francès. El PVP i l’import total a terminis en aquesta cas també serien de 1.309 €.

Els productes que ofereixen finançament amb pagament d’interessos associats especifiquen de manera clara i detallada, a la fitxa de producte i en el procés de compra, les condicions de finançament, que varien segons el termini de devolució que es triï. Les condicions de finançament aplicables també es detallen al resum de comanda que rep el client amb la confirmació de la comanda.

També és possible pagar una compra mitjançant el bescanvi d’un codi promocional. La inclusió del codi en el procés de pagament n’implica el pagament total o parcial, en funció de l’import del codi i de l’import del producte. Exemple: si el client té un codi promocional de 200 € i vol comprar un televisor de 1.500 €, abonarà 200 € mitjançant la inclusió del codi promocional i pagarà els 1.300 € restants amb l’altra forma de pagament que triï: pagament al comptat o finançament.

Els codis promocionals únicament es poden fer servir en les compres efectuades al lloc web. No es permet vendre, canviar o regalar un codi promocional. El client en possessió del codi promocional no pot publicar o difondre un codi promocional en cap lloc web ni en qualsevol altra forma pública de regal, donació, venda o intercanvi. No es permet fer servir codis promocionals amb finalitats comercials. L’ús del codi promocional està condicionat a un sol ús per producte i per comanda. No es pot bescanviar per diners.

Política de privacitat i protecció de dades

A continuació, li facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les seves dades. Pot consultar el detall complet de com farem servir les dades a la nostra Política de privacitat, a la qual pot accedir en qualsevol moment a www.wivai.com/politicadeprivacidad

El responsable del tractament de les seves dades personals en les relacions contractuals i de negoci que mantingui amb nosaltres és Wivai Selectplace, SAU. NIF: A-58481730. Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, planta 8a, 08028 Barcelona, Espanya.

Corresponsables del tractament. A més, per a determinats tractaments dels quals l’informem detalladament a la nostra política, Wivai Selectplace i les empreses del Grup CaixaBank tracten conjuntament les dades, decideixen de manera conjunta els objectius (per a què es fan servir les dades) i els mitjans emprats (com es fan servir les dades) i, per tant, són corresponsables d’aquests tractaments.

Pot trobar la llista de les empreses que tracten les dades, com també els aspectes essencials dels acords de tractament en corresponsabilitat, a www.caixabank.es/empresasgrupo

En el supòsit que vostè contracti a través de Wivai productes o serveis de terceres empreses que comercialitzi Wivai, determinades dades seves (de les quals l’informarem) Wivai les comunica a aquestes terceres empreses per executar la contractació que vostè ha demanat, i aquestes terceres empreses les tractaran com a responsables de les dades i l’informaran del tractament de les dades personals i la seva política de privacitat.

Quins tractaments fem amb les seves dades?

El tractament de les seves dades pot variar en funció del grau d’identificació que s’estableixi a les relacions contractuals que manté amb nosaltres. Per aquest motiu:

Si vostè s’ha registrat a Wivai fent servir mitjans d’identificació facilitats per CaixaBank, SA (“CaixaBank”), si finança l’adquisició del producte de Wivai mitjançant una operació de crèdit amb CaixaBank o si contracta un producte en modalitat de rènting, el considerem un client plenament identificat (“client de Wivai Identificat”) i se li apliquen els tractaments següents:

 • Tractaments basats en el consentiment: aquests tractaments es fan únicament si vostè hi ha donat l’autorització.
  • Elaborar perfils i analitzar les dades per configurar-li una oferta personalitzada de productes i serveis del Grup CaixaBank.
  • Comunicar-li l’oferta comercial de productes i serveis del Grup CaixaBank.
  • Cedir les seves dades a empreses que no formen part del Grup CaixaBank.
 • Tractaments necessaris per executar les relacions contractuals.
 • Tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives.
 • Tractaments basats en l’interès legítim de Wivai.

En cas que vostè es registri a Wivai sense els mitjans descrits anteriorment, com passa en l’alta d’usuari i la compra de productes i serveis al web de Wivai, el considerarem un usuari no identificat (“client de Wivai usuari”) i se li aplicaran determinats tractaments que es detallen a la Política de privacitat:

 • Tractaments necessaris per executar les relacions contractuals.
 • Tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives
 • Tractaments basats en l’interès legítim de Wivai.

Wivai Selectplace i les empreses del Grup CaixaBank han nomenat un Delegat de Protecció de Dades, que l’atendrà per respondre qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals i a l’exercici dels seus drets.

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per fer-li arribar suggeriments, consultes, dubtes o reclamacions per mitjà de l’adreça següent: www.caixabank.com/delegadoprotecciondatos.

Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de dades personals, de retirar el consentiment i de no ser objecte d’una decisió automatitzada, d’acord amb la llei, mitjançant els canals següents:

 • A les oficines de CaixaBank obertes al públic.
 • Mitjançant les opcions habilitades a l’espai de clients a www.wivai.com.
 • EA l’adreça electrònica www.caixabank.com/delegadoprotecciondatos.
 • Mitjançant un escrit adreçat a l’apartat de correus número 209 de València (46080).

A més, si té cap reclamació derivada del tractament de les dades, la pot adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Tribunals competents

En cas de controvèrsia, els jutjats i tribunals competents són els de la ciutat en què el comprador té el domicili habitual.

Servei d’atenció al client i postvenda

Wivai s’ha dotat d’un servei d’ajuda i atenció al client encarregat d’atendre i resoldre les consultes més comunes i les queixes i reclamacions dels clients.

Els clients poden presentar les consultes, queixes i reclamacions al Servei d’Atenció al Client de Wivai Selectplace, SAU posant-s’hi en contacte per correu electrònic, telèfon o correu postal:

 • Correu electrònic: servicio.cliente@wivai.com
 • Telèfon: 93 102 82 63 - 900 404 202
 • Adreça postal: Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, planta 8a, 08028 Barcelona

El Servei d’Atenció al Client disposa d’un termini màxim d’un (1) mes per resoldre les reclamacions. En cas de disconformitat amb la resolució o si ha transcorregut el termini indicat sense que s’hagi emès cap pronunciament, el client pot formular la reclamació davant dels serveis de consum.

Els consumidors residents a la Unió Europea poden accedir a mecanismes de resolució alternativa de litigis en línia a través de la Plataforma de Resolució de Litigis en Línia de la Unió Europea: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


MyBox Sistemes de seguretat i protecció

Termes i condicions específics del servei d’Alarma i Protección Senior que comercialitza Wivai Selectplace, SAU i que presta Securitas Direct, SAU.

Quin servei s’ofereix?

Un dels següents:
MyBox Alarma Llar, consistent en la instal·lació i manteniment d’una alarma de seguretat a la llar + 48 mesos de servei d’assistència per part de Securitas Direct, SAU.
MyBox Alarma Llar Prèmium, consistent en la instal·lació i manteniment d’una alarma de seguretat a la llar + 48 mesos de servei d’assistència per part de Securitas Direct, SAU. A més, inclou un servei addicional de custòdia de claus.
MyBox Protección Senior és un servei de protecció personal, dins i fora de casa, mitjançant un dispositiu central i un rellotge de polsera per al seguiment. Inclou 48 mesos de servei d’assistència per part de Securitas Direct, SAU. Aquest servei té modalitat Single (amb un rellotge de seguiment) i Duo (amb dos rellotges de seguiment).

Qui presta el servei?

Securitas Direct, SAU, amb domicili al c. de Priégola, núm. 2 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) i amb CIF A-26106013.
Securitas Direct, SAU instal·la el sistema de seguretat (l’alarma) i s’ocupa de fer-ne el manteniment i, al mateix temps, és qui ven l’equip de seguretat i altres elements que pugui contractar el client. La contractació de l’alarma i el lliurament de la resta d’elements de seguretat oferts té lloc en un moment posterior, entre el client i Securitas Direct, SAU. Wivai no té accés al contracte formalitzat entre el client i Securitas Direct, SAU.

Qui comercialitza el servei?

WWivai Selectplace, SAU, amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, 159, 08014 Barcelona, i amb CIF A-58481730. Wivai Selectplace, SAU també és l’empresa que li cobrarà les quotes mensuals del servei mitjançant càrrec domiciliat: Rebut Únic MyBox. Amb aquesta modalitat, CaixaBank, SA li carregarà de manera unificada tots els rebuts pertanyents a la modalitat MyBox.

A qui es paga el servei?

Wivai Selectplace, SAU i Securitas Direct, SAU han convingut una cessió dels crèdits que Securitas Direct, SAU tingui amb els clients que contractin el servei a través de Wivai Selectplace, SAU, per la qual cosa, encara que el contracti el signi amb Securitas Direct, SAU i Securitas Direct, SAU sigui qui li presti el servei mensualment, haurà d’abonar la quota mensual pactada a Wivai Selectplace, SAU.

Securitas Direct, SAU li comunicarà a vostè la cessió del crèdit a Wivai Selectplace, SAU en el moment en què contracti el servei, perquè en tingui constància efectiva.
Wivai Selectplace, SAU li cobrarà les quotes mensuals mitjançant càrrecs domiciliats, però ha de tenir en compte que pactarem que vostè no tindrà dret de devolució del rebut que sempre que el posem a la seva disposició amb com a mínim 4 setmanes d’antelació a la data prevista perquè li fem el càrrec.

Em puc donar de baixa del servei quan vulgui? En aquest cas, continuaré pagant la quota mensual?

En contractar el MyBox Sistemes de seguretat i protecció, vostè es compromet a pagar mes a mes pel servei que li prestarà Securitas Direct, SAU, de manera que, si en algun moment se’n vol donar de baixa, ho pot fer i deixarà de pagar la quota mensual.

No obstant això, obligatòriament ha de mantenir el servei contractat un període mínim de 36 mesos, per amortitzar els equips de seguretat instal·lats per Securitas Direct, SAU. Si opta per donar-se de baixa del servei abans que hagin passat els primers 36 mesos, li correspondrà una penalització en concepte de cost dels equips i dispositius de seguretat instal·lats de fins a 439 € sense impostos per als sistemes d’alarma i Protección Senior.

Aquesta penalització es redueix en proporció als mesos en què hagi estat al corrent de pagament de les quotes i, a diferència de les quotes mensuals, la cobra directament Securitas Direct, SAU.

Puc desistir del contracte que signi amb Securitas Direct, SAU?

Sí. Disposa de 14 dies naturals des que signi el contracte amb Securitas Direct, SAU, sense necessitat de justificació, per desistir del contracte. Les condicions per exercir el dret se li detallen al contracte amb Securitas Direct, SAU.


Techbuddy

Termes i condicions específics del tècnic de TechBuddy que comercialitza Wivai.

Quin servei s’ofereix?

Els serveis del tècnic TechBuddy consisteixen en la posada en funcionament i configuració tècnica dels productes que adquireixi de Wivai. Aquest servei no inclou el subministrament de cables ni accessoris addicionals necessaris per al funcionament o la connexió dels dispositius. D’ara endavant, el “servei”.

Wivai es responsabilitza de la manipulació o configuració tècnica del dispositiu sempre que no impliqui la utilització d’eines externes o ancoratge físic del dispositiu.

Qualsevol servei addicional que vulgui contractar o que es requereixi per prestar correctament el servei contractat (com ara la fixació o ancoratge físic del dispositiu o qualsevol tipus d’actuació que pugui afectar les instal·lacions del client —petita obra—) ha de ser objecte d’un pressupost independent i no es farà sense que vostè doni el consentiment a aquest pressupost independent per escrit i amb caràcter previ.

Quan contracti el servei, ens posarem en contacte amb vostè en un termini màxim de 48 hores per acordar una data i franja horària per a la visita del tècnic. Aquesta data tindrà en compte la data de recepció del dispositiu i, en qualsevol cas, no serà més de 48 hores posterior al lliurament del producte. Els horaris de visita són de dilluns a divendres, de 8 a 21 h.

Quan s’hagi tramitat la reserva del servei, se li enviarà automàticament una confirmació provisional per correu electrònic i missatge de text (SMS) per mantenir-lo informat i notificar-li l’estat del servei.

Si hi ha cap motiu pel qual vostè no rebi el correu electrònic o el missatge de text (SMS) de confirmació de la cita, o si contràriament vol fer algun canvi, pot contactar amb els tècnics a través de correu electrònic a l’adreça info@techbuddy.es o trucant al telèfon 930 26 83 80.

Quan s’hagi reservat el servei, les modificacions que s’hi hagin d’efectuar s’han de comunicar prèviament a través de correu electrònic a l’adreça info@techbuddy.es.

Qui presta el servei?

TechBuddy Iberia, SL, amb domicili al passeig de Gràcia, 50, 5è, 08007 de Barcelona i NIF B-67076406. Aquesta societat està subcontractada per Wivai per prestar el servei, però Wivai respon davant de vostè, com a comercialitzador del servei.

Qui comercialitza el servei?

Wivai, que també és l’empresa que li cobra el preu del servei, que es refereix al punt següent.

Quin preu té el servei?

El preu del servei és de 59 € i es paga en el moment de contractar el servei de la forma que triï el client entre les que ofereix Wivai. L’import indicat inclou l’impost sobre el valor afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables i en qualsevol cas s’expressa en la moneda euro (€).

Em puc donar de baixa del servei quan vulgui?

Vostè té la possibilitat de modificar la data/hora de la reserva d’un servei amb almenys 12 hores d’antelació a la data i hora acordades per dur a terme el servei i mantenir el dret a fer una nova reserva en una altra data que s’estimi més

Per cancel·lar el servei, també ha de procedir a la devolució del producte que havia de ser objecte de la instal·lació / posada en funcionament en els terminis i forma establerts.

En cas que la cancel·lació es faci amb com a mínim 12 hores d’antelació a la data i hora acordades per dur a terme el servei, se li oferirà l’opció de reprogramar el servei per a una nova data/hora amb un cost extra pel desplaçament addicional que haurà de fer el tècnic (només es cobrarà un desplaçament per cada intent d’execució dels serveis frustrat per aquest motiu).

Per modificar una reserva, vostè ha d’enviar un missatge de correu electrònic a info@techbuddy.es amb el número de comanda, el número de telèfon i el nom complet. A més, s’hi pot posar en contacte mitjançant el número de telèfon 930 26 83 80.

En cas que el dia programat per dur a terme el servei, d’acord amb allò que es disposa en aquest document, vostè no estigui disponible o no hi hagi ningú que pugui atendre el tècnic perquè pugui dur a terme el servei, durant un termini superior a 30 minuts des de l’hora prevista d’inici, es donarà per conclòs el servei i el tècnic documentarà fotogràficament el portal i la porta amb la data i hora de l’assistència no efectuada. Per a aquest cas, vostè no podrà obtenir el servei, i si el vol obtenir, haurà d’abonar el cost d’un nou servei.

Wivai no és responsable en cas que es produeixin retards en l’execució dels serveis que siguin conseqüència dels casos que s’indiquen al punt anterior, i vostè pot disposar del temps restant del servei d’acord amb la durada total del servei reservat per als casos amb un retard inferior a 30 minuts. En cas que el retard el causi el tècnic, vostè disposarà de tot el temps contractat.


Condicions legals de la intermediació de Wivai per adquirir punts de recàrrega Wallbox que ven i instal·la Canarias Eléctrica de Energías Renovables y Movilidad, SL (EAVE) i que comercialitza Wivai.

 

PRIMERA. Quin producte s’ofereix?

Per mitjà de Wivai Selectplace, SAU (d’ara endavant, “Wivai”), tant des del web propi, www.wivai.com, com des de l’apartat Botiga Wivai del web de CaixaBank (d'ara endavant, tots dos esmentats com “el portal”), el client pot sol·licitar la contractació amb EAVE d’un pack consistent en la compra d’un carregador per a cotxe Pulsar Plus de tipus 2 amb potència de 7,4 kW o 22 kW, un Power Boost i un subjectador de cable blanc, i també la instal·lació bàsica de 20, 40 o 60 metres i posada en funcionament, quan correspongui, dels productes adquirits.

SEGONA. Amb qui es contracta? Què fa Wivai?

Wivai, amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, 159, 08014 Barcelona, i CIF A-58481730, és l’entitat que publicita el pack i mitjança en la comercialització del pack. El client ho contractarà amb EAVE.

Wivai gestiona les sol·licituds de contractació que fan els clients a través del portal i les trasllada a EAVE perquè es posi en contacte amb els clients sol·licitants i, si és el cas, es pugui dur a terme la contractació.

Canarias Eléctrica de Energías Renovables y Movilidad, SL (EAVE), amb domicili al carrer Subida al Mayorazgo, 20, 38110 Santa Cruz de Tenerife, i CIF B76811348, és l’empresa que ven i instal·la el pack. La contractació del pack ofert té lloc entre el client i EAVE. Wivai no té accés als documents que regulen la relació contractual entre el client i EAVE.

TERCERA. Què ha de fer el client abans de contractar el pack?

Per triar la referència adequada en funció dels metres i del tipus d’instal·lació elèctrica, abans de contractar el pack cal que el client:

1. Confirmi el tipus d’instal·lació elèctrica (monofàsica o trifàsica) del lloc on s’instal·laran els productes adquirits.

2. Confirmi la distància entre el comptador elèctric i la plaça d’aparcament.

QUARTA. Pas per pas per instal·lar el pack

1. Petició d’informació i trucada de benvinguda

En les 24 hores laborables següents a la contractació del pack, EAVE contactarà amb el client per verificar-ne les dades i programar una videotrucada.

Si el client s’ho estima més, pot enviar un vídeo a EAVE segons les indicacions que li doni la companyia.

2. Instal·lació

La instal·lació bàsica consisteix en cablejat, tub de PVC per allotjar el cablejat, proteccions elèctriques segons la normativa, petit material i fixació, mà d’obra, maniguets, configuració de l’aplicació mòbil de Wallbox i tramitació i emissió del butlletí de la instal·lació (CIE).

Mitjançant el vídeo o la videotrucada del pas 2, EAVE revisarà el punt d’instal·lació per valorar si n’hi ha prou amb la instal·lació bàsica o calen extres per dur-la a terme. Si fos així, EAVE enviarà per correu electrònic al client en un termini no superior a 24 hores laborables un pressupost de l’import dels extres.

Quan el client hagi enviat a EAVE l’aprovació al pressupost, EAVE hi concertarà una cita per fer la instal·lació en un termini màxim de 5 dies laborables. El client abonarà l’import del pressupost aprovat corresponent a les despeses extres el dia de la instal·lació mitjançant un TPV o un enllaç de pagament en línia. Aquest abonament és necessari per començar la instal·lació.

3. Enviament de documentació al client

Quan s’hagi fet la instal·lació, EAVE li enviarà per correu electrònic la factura en format pdf, l’informe de la instal·lació i el butlletí de la instal·lació (CIE) en el termini d’1 setmana.

CINQUENA. Quin és el preu del producte?

El preu depèn de la potència —7,4 kW o 22 kW— i dels metres de distància —20, 40 o 60 metres—.

A continuació hi figuren els detalls:

SISENA. Quina garantia i servei postvenda hi ha?

La garantia i el servei postvenda aplicables es regulen en el contracte del pack que se subscriu entre el client i EAVE. En qualsevol cas, el client té dret que se li ofereixi una garantia sobre els productes adquirits i sobre la instal·lació d’aquests productes.

 

SETENA. Hi ha dret de desistiment?

Wivai únicament gestiona la sol·licitud de contractació que després, si és el cas, el client efectuarà amb EAVE. Per tant, el desistiment del contracte s’ha d’exercitar davant d’EAVE en els termes que es regulin en el contracte subscrit amb aquesta societat. En qualsevol cas, el termini de desistiment és de 14 dies naturals des de la signatura del contracte, sempre que no s’hagi instal·lat el pack.

En cas que es demani el desistiment davant d’EAVE o en cas que es resolgui el contracte, si estigués finançat per CaixaBank, EAVE informarà Wivai del desistiment exercit perquè Wivai al seu torn n’informi CaixaBank i es cancel·li automàticament el finançament vinculat.

El client també pot desistir de la sol·licitud de contractació que fa de manera preliminar a Wivai, en un termini de 14 dies des que faci aquesta sol·licitud.

- Si el client exerceix el dret quan encara no ha signat el contracte amb EAVE: la sol·licitud es cancel·la i es tornen al client els imports cobrats fins a la data. En cas d’haver contractat finançament vinculat, aquest finançament es cancel·la sense cap penalització i es tornen les quotes de préstec que, si és el cas, s’hagin pogut meritar i el client hagi abonat.

- Si el client exerceix el dret després d’haver fet la contractació amb EAVE i abans que comenci la instal·lació del pack, ha de demanar el desistiment del contracte a EAVE. El contracte quedaria anul·lat de manera automàtica. En cas d’haver contractat finançament, aquest finançament es cancel·la si es tornen les quotes de préstec que si és el cas s’hagin pogut meritat i el client hagi abonat.

Per exercir el dret de desistiment de la sol·licitud de contractació davant de Wivai, pot trucar al telèfon 900 404 202 o escriure un missatge a la bústia servicio.cliente@wivai.com.

VUITENA. Qui tractarà les meves dades?

A continuació, li facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les seves dades. Pot consultar els detalls complets de com farem servir les seves dades a la nostra Política de privacitat, a la qual pot accedir en qualsevol moment a www.wivai.com/politicaprivacitat

El responsable del tractament de les dades personals en les relacions contractuals i de negoci que tingui amb nosaltres és Wivai Selectplace, SAU, amb NIF A-58481730, i domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, planta 8, 08028 - Barcelona, Espanya.

Corresponsables del tractament. A més, per a determinats tractaments dels quals l’informem detalladament a la nostra política, Wivai Selectplace i les empreses del Grup CaixaBank tracten conjuntament les dades, decideixen de manera conjunta els objectius (per a què es fan servir les dades) i els mitjans emprats (com es fan servir les dades) i, per tant, són corresponsables d’aquests tractaments.

Trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades i aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a www.caixabank.es/empresesgrup

Quins tractaments fem amb les seves dades?

El tractament de les dades pot variar en funció del grau d’identificació que estableixi en les relacions contractuals que manté amb nosaltres. Per aquest motiu:

Si vostè s’ha registrat a Wivai fent servir mitjans d’identificació facilitats per CaixaBank, SA (CaixaBank); si vostè finança l’adquisició del producte de Wivai mitjançant una operació de crèdit amb CaixaBank, o si contracta un producte en modalitat de rènting, el considerarem un client plenament identificat (client de Wivai identificat) i se li aplicaran els tractaments següents:

 • Tractaments basats en el consentiment: Aquests tractaments es fan únicament si vostè hi ha donat l’autorització.
  • Elaborar perfils i analitzar les seves dades per configurar-li una oferta personalitzada de productes i serveis del Grup CaixaBank.
  • Comunicar-li l’oferta comercial de productes i serveis del Grup CaixaBank.
  • Cedir les seves dades a empreses que no formen part del Grup CaixaBank.
 • Tractaments necessaris per executar les relacions contractuals.
 • Tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives
 • Tractaments basats en l’interès legítim de Wivai.

En cas que vostè es registri a Wivai sense els mitjans descrits anteriorment, com passa en cas d’alta d’usuari i compra de productes i serveis al web de Wivai, el considerarem un usuari no identificat (client de Wivai usuari) i se li aplicaran determinats tractaments, que es detallen en aquesta Política de privacitat.

 • Tractaments necessaris per executar les relacions contractuals.
 • Tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives.
 • Tractaments basats en l’interès legítim de Wivai.

Wivai Selectplace i les empreses del Grup CaixaBank han nomenat un Delegat de Protecció de Dades, que l’atendrà per respondre qualsevol qüestió relativa al tractament de les dades personals i a l’exercici dels seus drets.

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per fer-li arribar suggeriments, consultes, dubtes o reclamacions mitjançant aquesta adreça: www.caixabank.com/delegatprotecciodedades..

Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició al tractament, supressió, limitació i portabilitat de les dades personals, de retirar el consentiment i de no ser objecte d’una decisió automatitzada d’acord amb la llei a través dels canals següents:

 • A les oficines de CaixaBank obertes al públic.
 • Mitjançant les opcions habilitades a l'espai de clients a www.wivai.com.
 • A l’adreça electrònica www.caixabank.com/exercicidedrets
 • Mitjançant un escrit adreçat a l’apartat de correus número 209 de València (46080)

A més, si té cap reclamació derivada del tractament de les seves dades, la pot adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

NOVENA. Comunicació de dades personals

Per donar curs a la sol·licitud que fa el client, Wivai comunicarà a Canarias Eléctrica de Energías Renovables y Movilidad, SL (EAVE) les dades següents del client: nom i cognoms, DNI, adreça postal, correu electrònic, número de telèfon mòbil i número de compte corrent del client, amb la finalitat exclusiva que s’hi posi en contacte per dur a terme l'execució del servei que interessa al client.


Condicions legals de la intermediació de WIVAI per al projecte d’interiorisme amb mobiliari efectuat per KAVE HOME

 

PRIMERA. Quin servei s’ofereix?

Per mitjà de Wivai Selectplace, SAU (d’ara endavant, “WIVAI”) —tant des del web propi www.wivai.com, com des de l’apartat Botiga WIVAI del web de CaixaBank—, el client pot demanar contractar el projecte d’interiorisme amb mobiliari (d’ara endavant, el “Pack Habitació de Kave Home”) de l’import que el client triï entre els que s’ofereixin, per bescanviar-lo posteriorment al web de Kave Home, SLU (d’ara endavant, “KAVE HOME” ).

El Pack Habitació de Kave Home consisteix en la compra per part del client d’un voucher (bo) amb un saldo determinat per adquirir mobiliari i articles de decoració mitjançant el web de KAVE HOME Espanya (www.kavehome.com).

A més, el Pack Habitació de Kave Home inclou el servei de decoració prestat per un decorador d’interiors de KAVE HOME, consistent a crear un projecte d’interior de l’habitació o habitacions que hagi triat el client, per ajudar-lo, si vol, a triar el mobiliari. Perquè el decorador pugui confeccionar la proposta de projecte d’interior, el client prèviament (i) ha d’emplenar un qüestionari de disseny que li proporcionarà KAVE HOME i (ii) s’ha de registrar com a usuari a la pàgina web de KAVE HOME fent servir la mateixa adreça electrònica que hagi notificat a WIVAI. El decorador presentarà la proposta al client, mitjançant una videotrucada, el dia que el client concerti cita amb KAVE HOME.

Són igualment aplicables les condicions generals d’ús de les targetes regal de KAVE HOME que es recullin en cada moment a www.kavehome.com .

SEGONA. Serveis inclosos

En demanar la compra del Pack Habitació de Kave Home a través de WIVAI, s’inclouen en el preu de l’oferta els serveis addicionals següents, vàlids per a la primera comanda a KAVE HOME:

 • Un servei de disseny d’interiors fet per un professional
 • Transport
 • Muntatge del mobiliari dins de l’habitació (si el client ho tria)

TERCERA. Qui fa el servei i amb qui es contracta?

KAVE HOME, amb CIF B55159271 i domicili al carrer dels Tallers (Pol. Industrial Can Cuca), 14, Sils (17410), Girona, és l’encarregat de dur a terme el servei d’interiorisme, i també és qui s’encarregarà del transport i muntatge del Pack Habitació de Kave Home adquirit mitjançant WIVAI. També és el venedor del mobiliari que es pot comprar amb el Pack Habitació de Kave Home adquirit a WIVAI.

Després que contracti el Pack Habitació de Kave Home a través de WIVAI, KAVE HOME contactarà telefònicament amb el client per informar-lo del funcionament del servei.

Els passos són els següents:

 • 1) Trucada al client per part d’un interiorista de KAVE HOME per recollir la informació necessària sobre l’estil i preferències per a l’habitació que vol canviar, amb la finalitat de poder treballar en una proposta ajustada.
 • 2) Tria del dia per concertar una videotrucada entre el decorador i el client per mostrar-li la proposta de disseny creada segons l’import seleccionat.
 • 3) Quan hagi acabat la trobada amb el dissenyador, el client rebrà la llista de referències proposades per correu electrònic i l’haurà d’acceptar o demanar-hi ajustos. Quan hagi acceptat la proposta, el client rebrà per correu electrònic tots els detalls per fer efectiva la compra mitjançant el Pack Habitació de Kave Home. Per poder finalitzar la comanda dins de l’espai de KAVE HOME, cal que el client faci servir el compte d’usuari creat amb la mateixa adreça electrònica que hagi fet servir per completar la comanda a WIVAI.

També són aplicables a aquesta transacció les condicions generals que es recullin en cada moment a www.kavehome.com.

WIVAI no té accés a la proposta de decoració que es formalitzi entre el client i KAVE HOME.

QUARTA. Qui comercialitza el servei?

Wivai Selectplace, SAU, amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, 159, Barcelona (08014) i CIF A-58481730, és l’entitat que comercialitza el Pack Habitació amb servei de disseny d’interiors i ven el Pack Habitació de Kave Home per l’import que el client vulgui gastar, per després bescanviar-lo a la pàgina web de KAVE HOME.

WIVAI gestiona les vendes del Pack Habitació de Kave Home de l’import triat per a la compra posterior de mobiliari a KAVE HOME a través dels canals de comercialització de WIVAI i trasllada a KAVE HOME informació d’aquestes vendes perquè efectuï el servei entre KAVE HOME i el client.

Identificació del responsable del lloc web de WIVAI:

 • Titular: Wivai Selectplace, SAU
 • Domicili social: Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, planta 8a, 08014 Barcelona (Espanya)
 • CIF: A-58481730
 • Registre públic: Registre Mercantil de Barcelona, full 114221, foli 52, llibre 8567, volum 9373
 • Adaptació a la LSA: inscripció 3a del foli 50420
 • Telèfon: 900 404 202
 • Adreça de correu electrònic: servicio.cliente@wivai.com

CINQUENA. Quin preu té el servei?

El preu total del servei varia segons el preu del Pack Habitació de Kave Home que triï el client entre les opcions que ofereix WIVAI.

Amb el saldo del bo del Pack Habitació de Kave Home, el client pot triar qualsevol dels productes que KAVE HOME ofereix al seu lloc web (llevat d’excepcions recollides en els termes i condicions de www.kavehome.com), tot i que només es poden comprar els productes que estiguin disponibles en el moment en què el client faci la comanda. El bo del Pack Habitació de Kave Home únicament és vàlid per a compres efectuades a la pàgina web de KAVE HOME Espanya.

Si l’import total dels productes triats és superior al valor del Pack Habitació de Kave Home comprat a WIVAI, ha d’abonar la diferència directament com si fos una compra independent i addicional a la contractada via WIVAI.

El preu del pack es mostra sempre en euros i inclou l’IVA i també qualsevol altre impost que sigui aplicable legalment i vigent en aquell moment.

En cas que WIVAI identifiqui un error manifest en el preu d’algun dels Packs Habitació de Kave Home publicats, ho posarà en coneixement immediat del client, i també farà la publicació corresponent de la rectificació del preu a través del lloc web i als mitjans de comunicació habituals; el client tindrà l’opció de reconfirmar, a través de l’apartat “El meu compte”, la comanda al preu correcte o, en defecte d’això, cancel·lar-la.

WIVAI es reserva expressament el dret de modificar els preus en qualsevol moment, sense necessitat d’avís previ. No obstant això, en qualsevol cas s’apliquen al client les tarifes en vigor indicades al lloc web en el moment en què hagi fet la comanda corresponent.

SISENA. Quines formes de pagament hi ha disponibles?

Per procedir al pagament, el client ha de seguir totes les instruccions que es mostren en el procés de sol·licitud de contractació del flux de compra online de WIVAI.

Tots els mitjans de pagaments que Wivai posa a disposició estan subjectes a comprovacions i autoritzacions de pagament (emissors de targeta i/o emissors de comptes de pagament), però si l’entitat respectiva no autoritza el pagament, no es pot continuar amb el procediment de compra iniciat i la comanda queda cancel·lada automàticament.

El càrrec del preu dels productes o serveis, i també qualsevol impost que sigui aplicable, es fa en el moment d’efectuar la sol·licitud de contractació.

El client disposa de les formes de pagament següents:

 • Pagament al comptat: mitjançant targeta, sense finançament.
 • Pagament mitjançant finançament: opció de pagament disponible per als productes en què s’ofereixi el finançament expressament mitjançant les opcions següents:
  • Mitjançant un préstec concedit per CaixaBank, SA.
  • Mitjançant un pagament fraccionat efectuat amb una targeta de CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU (d’ara endavant, “CPC”) que admeti fraccionament.

CaixaBank, SA, amb domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, València (46002) i amb NIF A08663619, inscrit en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el número 2100 i en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 42657, foli 33, full V-178351 , inscripció 109a, i CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU, amb domicili al carrer de Caleruega, 102, Madrid (28033), amb NIF A-08980153, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, full M-656492, i inscrita en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el número 8776, col·laboren exclusivament en el finançament per adquirir el voucher (bo) pel Pack Habitació més decoració que s’ofereix a través de WIVAI i pel preu total que s’indica segons el pack que es triï.

El finançament queda subjecte a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de les entitats. En cas que el client hagi triat com a mitjà de pagament el finançament i aquest finançament finalment no es concedeixi, la sol·licitud de contractació del Pack Habitació més decoració es cancel·la automàticament.

SETENA. Quina garantia i servei postvenda hi ha?

WIVAI és responsable exclusivament de la garantia i del servei postvenda pel que fa a la compra del Pack Habitació de Kave Home per adquirir posteriorment articles al web de KAVE HOME. És a dir, ha de garantir que el Pack Habitació de Kave Home efectivament serveixi per poder comprar articles per l’import del pack al web de KAVE HOME.

I KAVE HOME, com a venedor dels articles que finalment adquireixi el client en bescanviar el saldo del Pack Habitació de Kave Home comprat a través de WIVAI, és el responsable de la garantia i servei postvenda dels articles comprats i del servei de decorador d’interiors que prestarà un decorador de KAVE HOME.

En cas de qualsevol incidència, es pot comunicar a través de les vies següents:

 • 1) Servei d’Atenció al Client de WIVAI
 • 2) KAVE HOME, trucant al telèfon 900 897 980

VUITENA. Hi ha dret de desistiment?

Sí, es disposa de dret de desistiment fins a un màxim de 14 dies naturals des del lliurament i muntatge dels articles a casa del client.

El desistiment de les compres concretes dels articles de mobiliari o decoració seleccionats pel client al web de KAVE HOME el regula KAVE HOME en les condicions generals de compra del seu web.

En cas de desistiment total de la comanda quan se n’hagi fet el lliurament i muntatge a casa del client, és potestat de WIVAI decidir si els costos associats a la gestió del projecte s’imputen al client. Aquests costos són iguals a 40 € del servei d’interiorisme més el 10 % de l’import bescanviat durant la primera compra a KAVE HOME.

NOVENA. Comunicació de dades personals

A continuació, li facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les seves dades. Pot consultar el detall complet de com farem servir les seves dades a la nostra Política de privacitat, a la qual pot accedir en qualsevol moment a www.wivai.com/politicadeprivacidad

El responsable del tractament de les dades personals en les relacions contractuals i de negoci que mantingui amb nosaltres és Wivai Selectplace, SAU. NIF: A-58481730. Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, planta 8a. 08028 - Barcelona, Espanya.

Corresponsables del tractament. A més, per a determinats tractaments dels quals l’informem detalladament a la nostra política, Wivai Selectplace i les empreses del Grup CaixaBank tracten conjuntament les seves dades i decideixen de manera conjunta els objectius (per a què es fan servir les dades) i els mitjans emprats (com es fan servir les dades); així doncs, són corresponsables d’aquests tractaments.

Pot trobar la llista de les empreses que tracten les seves dades, com també aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat, a www.caixabank.es/empresasgrupo

Quins tractaments fem amb les seves dades?

El tractament de les seves dades pot variar en funció del grau d’identificació que estableixi en les relacions contractuals que manté amb nosaltres. Per aquest motiu:

Si vostè s’ha registrat a WIVAI fent servir mitjans d’identificació facilitats per CaixaBank, SA (“CaixaBank”), si vostè finança l’adquisició del producte de WIVAI mitjançant una operació de crèdit amb CaixaBank o si contracta un producte en modalitat de rènting, el considerarem un client plenament identificat (“client de WIVAI identificat”) i se li aplicaran els tractaments següents:

 • Tractaments basats en el consentiment: aquests tractaments es fan únicament si hi ha donat l’autorització.
 • Elaborar perfils i analitzar les seves dades per configurar-li una oferta personalitzada de productes i serveis del Grup CaixaBank.
 • Comunicar-li l’oferta comercial de productes i serveis del Grup CaixaBank.
 • Cedir les seves dades a empreses que no formen part del Grup CaixaBank.
 • Tractaments necessaris per executar les relacions contractuals.
 • Tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives.
 • Tractaments basats en l’interès legítim de WIVAI.

En cas que vostè es registri a WIVAI sense els mitjans descrits anteriorment, com passa en l’alta d’usuari i la compra de productes i serveis al web de WIVAI, el considerarem un usuari no identificat (“client de WIVAI usuari”), i se li aplicaran determinats tractaments que es detallen a la Política de privacitat:

 • Tractaments necessaris per executar les relacions contractuals.
 • Tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives.
 • Tractaments basats en l’interès legítim de WIVAI.

Wivai Selectplace i les empreses del Grup CaixaBank han nomenat un Delegat de Protecció de Dades que l’atendrà per respondre qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals i a l’exercici dels seus drets.

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per fer-li arribar suggeriments, consultes, dubtes o reclamacions mitjançant aquesta adreça:

www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos

Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació al tractament i portabilitat de les dades personals, a retirar el consentiment i a no ser objecte d’una decisió automatitzada d’acord amb la llei, mitjançant els canals següents:

 • A les oficines de CaixaBank obertes al públic.
 • Mitjançant les opcions habilitades a l’espai de clients a www.wivai.com.
 • A l’adreça electrònica: www.caixabank.com/ejerciciodederechos.
 • Mitjançant un escrit adreçat a l’apartat de Correus número 209 de València (46080).

A més, si té cap reclamació derivada del tractament de les dades, la pot adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) .

DESENA. Comunicació de dades personals a KAVE HOME

Per donar curs a la sol·licitud que fa el client, cal que KAVE HOME i WIVAI efectuïn un tractament de determinades dades de caràcter personal. Respecte d’això, i perquè KAVE HOME pugui prestar els serveis correctament, WIVAI comunicarà a KAVE HOME les dades següents del client: nom i cognoms, DNI, adreça postal, correu electrònic i número de telèfon.

Com a conseqüència d’això, totes dues parts són considerades “responsables del tractament”.

Totes les obligacions relatives al tractament dut a terme per KAVE HOME queden regulades a la política de privadesa de KAVE HOME.